ENPORT お申し込みフォーム | ウィルグループ

Đơn đăng ký thuê ENPORT Wi-fi
Application Form


Vui lòng xác nhận trước khi đăng ký.

 
<Quá trình từ đăng ký đến nhận sim>
Đăng ký → Xác minh danh tính → Thanh toán → Vận chuyển sản phẩm (bắt đầu hợp đồng) → Sử dụng
* Chúng tôi sẽ giao hàng sớm nhất trong vòng 3-4 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký.
* Nếu thông tin đăng ký không đầy đủ hoặc thời gian thanh toán chậm trễ, có thể mất nhiều thời gian hơn.
 
① ENPORT mobile không hỗ trợ thanh toán chia theo ngày.
 Dù nhận hàng vào cuối tháng thì vẫn phát sinh cước sử dụng của cả một tháng.
②Ngày vận chuyển sản phẩm sẽ là ngày bắt đầu hợp đồng.
③ Nếu sản phẩm giao đến vào tháng sau do "không đủ thông tin đăng ký" hoặc "chậm thanh toán" thì không được hoàn lại phí sử dụng của tháng trước.
 
Vui lòng lưu ý những điều trên, và khi đăng ký vào cuối tháng, quý khách vui lòng tự điều chỉnh ngày đăng ký và ngày giao hàng mong muốn.

Thông tin cá nhân
名を入力してください
姓を入力してください
国籍を入力してください
パスポート番号を入力してください
パスポート画像をアップロードしてください
※ Hãy đính kèm ảnh của trang có ảnh rõ mặt của hộ chiếu
在留カード(表)をアップロードしてください
在留カード(裏)をアップロードしてください
メールアドレスを正しく入力してください
性別を選択してください
 year    month    day
生年月日の「year」を入力してください
生年月日の「month」を入力してください
生年月日の「day」を入力してください
母国語を選択してください
話せる言語を選択してください
郵便番号を正しく入力してください
都道府県を入力してください
市区町村を入力してください
丁目・番地を入力してください
※Địa chỉ nhận và địa chỉ được ghi trên thẻ lưu trú phải giống nhau.
在留資格を選択してください
Thông tin người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp
緊急連絡先:名を入力してください
緊急連絡先:姓を入力してください
緊急連絡先:国籍を入力してください
緊急連絡先:性別を選択してください
 year    month    day
緊急連絡先:生年月日の「year」を入力してください
緊急連絡先:生年月日の「month」を入力してください
緊急連絡先:生年月日の「day」を入力してください
緊急連絡先:住所を入力してください
緊急連絡先:続柄を入力してください
Dịch vụ
Hãy chọn gói Wi-Fi muốn đăng ký
Có thể dùng với mỗi tháng 4,000 yên (đã bao gồm thuế)
申し込みプランを選択してください
初月請求への同意にチェックを入れてください
重要事項への同意にチェックを入れてください